Sone Tromsø

Leder:

Lill Tove Fredriksen, Tromsø svømmeklubb

Sone Tromsø omfatter klubbene:

 • Ringvassøy IL, svømmegruppa

 • Kvaløya Sportsklubb (tidl SSK)

 • Tromsdalen Kappsvømmingsklubb

 • Tromsø Svømmeklubb

 • Tromsø Svømmeskole

1 Formål:

 • Å gi et stevnetilbud til dem som nettopp har lært å svømme eller startet med organisert trening.

 • Å gi et stevnetilbud til de svømmerne som er for unge til å delta på approberte stevner i henhold til NSF's regelverk

 • Å lære uerfarne svømmere å delta på svømmestevner (oppvarming, start, vendinger mv)

 • Å gi et stevnetilbud til viderekomne svømmere, også de som evt ikke har ambisjoner om å bli toppsvømmere, men som likevel synes det er moro å konkurrere med seg selv og andre på samme nivå uavhengig av alder og trenings­grunnlag.

 • Å inspirere alle deltakerne på sonestevner til å trene mer for å bedre sine resultater.

 Sonesvømming er en aktivitet som er åpen for alle barn mellom 0-14 år. De sosiale rammene rundt sonestevnene er viktige fordi stevnene skal brukes til å øke interessen for svømmesporten og svømmeklubbene i området. Sonestevnene profileres gjennom annonsering, sportsreportasjer i lokalavisene og kontakt med skoler og svømmelærere.

2 Deltakelse

Svømmerne deltar i den klassen de hører hjemme i henhold til tid­ligere bestenotering oppnådd på sonestevne (Jfr pkt 4).

Mangler bestenotering fra sonestevne benyttes i stedet bestenotering fra approbert stevne for klassifisering.  En svømmer uten bestenotering starter i 25 m øvelse.

3 Stevneprogram og arrangement

Det arrangeres 8 sonestevner per sesong, 3 eller 4 i høstsesongen og 4 eller 5 i vårsesongen. Det settes opp terminliste som godkjennes av de deltagende klubber og Troms svømmekrets.

På stevnene 1, 3, 5 og 7 arrangeres crawl og rygg og på stevnene 2, 4, 6 og 8 arrangeres bryst og butterfly En svømmer kan derfor kun starte i to enkeltøvelser per stevne, en i hver svømmeart.

Jenter og gutter starter i samme heat.

På hvert  sonestevne arrangerer en n x 25 m fri-stafett mellom de deltakende klubber. Klubben med det minste antall deltakere blir bestemmende for antall etapper, men det skal være minimum 4  svømmere på hvert lag. Bare svømmere som har deltatt på stevnets enkeltøvelser kan være med på stafetten

Stevnearrangementene går på omgang mellom klubbene i sonen. De aktuelle arrangørklubbene er Tromsø Svømmeklubb, Tromsdalen Kappsvømmingsklubb, Slettaelva Sportsklubb og Ringvassøy IL.

Det gjennomføres ikke vanlig dømming ved sonestevnene, men svømmerne bør gis kvalifisert rettledning som etter hvert gjør dem i stand til å starte i approberte stevner.

4 Klasseinndeling

På diplomene er det  også en oversikt over sonesvømmingens klasseinndeling. Tidene angir kvalifiseringstid for neste klasse vedkommende svømmeart.

Når for eksempel kravet for "Ørret" er nådd svømmes 50 meter i samme svømmeart på etterfølgende stevner til tidskravet for "Laks" er passert. Etter 50 meter "Laks" følger så 100 meter "Delfin" på samme vis.

Kravet for "Blåhval" er den siste og vanskeligste utfordringen og krever at svømmeren klarer å svømme 200 meter under tidskravet.

Når svømmeren oppnår en tid som er bedre enn angitt i tabellen, rykker svømmeren videre til neste klasse. Eksempel: Når en utøver svømmer raskere enn 26,0 på 25 m crawl, rykker vedkommende videre fra stingsildklassen til ørretklassen og svømmer 50 m crawl neste gang.

5 Innbydelse og påmelding

Sonesvømming er et åpent stevne hvor alle medlemmer eller ikke medlemmer i Tromsø og omegns svømmeklubber kan delta. Arrangørklubben sender ut skriftlig innbydelse til de øvrige klubbene i sonen senest 10 dager før stevnet.

De deltagende klubber har ansvaret for at egne svømmere blir påmeldt i riktig klasse i henhold til tidligere bestetids­noteringer.

Påmeldingen foregår i svømmehallen ved påmelding som skjer senest 30 minutter før start.

Det medbrakte diplomet med klistermerker er bevis for hvilken klasse den enkelte svømmer skal stille i. Påmelding foregår på egne registreringskort som oppbevares av soneledelsen og brukes ved oppsetting av heat, notering av tid og ved utdeling av klistermerker og premier. De siste 30 minutter før start gjennomføres det felles oppvarming / innsvømming.

6 Startkontingent

Det er fastsatt en startkontingent på kr 20,- per svømmer per stevne.

Pengene settes inn i sonekassas bankkonto og brukes i hovedsak til premiering. En del av pengene kan brukes til forefallende utgifter i forbindelse med sonesamlinger og lignende. Dersom en svømmer har mistet diplomet, koster en ny diplom kr 20,- inklusiv merker.

7 Premiering

Alle nye deltakere får utlevert et diplom første gang de deltar på et sonestevne. Diplomet brukes ved alle sonekonkurransene og må tas med for oppdatering av merker i henhold til oppnådd resultat.

Når en svømmer har deltatt i fem sonestevner tildeles "bestemannspremie". Utover dette premieres de enkelte resultatene alene med merker på diplomet.

Førstegangsdeltakere svømmer 25 meter og får et klistermerke på diplomet som "Stingsild" bare de klarer å gjennomføre. Er tiden bedre enn kravet for "Ørret" får deltakeren også et merke i den neste sirkelen. For en førstegangsdeltaker betyr dette at det er mulighet for å oppnå maksimalt 4 klistermerker på det første stevnet: "Stingsild" og "Ørret" på 25 meter i de to svømmearter som svømmes den dagen.

Det utdeles en vandrepokal til klubben som vinner stafetten. Om samme klubb vinner stafetten fire ganger tildeles den pokalen til evig eie.

 I stafetten settes opp vandrepremie. Den klubben som først vinner stafetten 4 ganger får vandrepremien til odel og eie, og plikter å sette opp en ny vandrepremie

8 Resultatlister

Arrangørklubben plikter å sende de deltagende klubber resultatlister etter stevnet så fort som mulig. Resultatene skal følge NIF`s barneidrettsbestemmelser, evt tider føres opp fortløpende uten innbyrdes rangering.

9 Praktisk gjennomføring:

På neste side følger malen for påmelding og registreringskort. Kortene arkiveres alfabetisk etter fornavn og samles for hver enkelt svømmer. Seneste påmelding / registrering plasseres først i rekken for straks å kunne se tidligere resultater og følge med i antall ganger vedkommende har deltatt på sonestevne med henblikk på utdeling av bestemannspremie.

Når alle kortene for det enkelte sonestevnet er ferdig utfylt sorteres de etter distansen på første svømmeart. Heretter påføres heat og banenummer. Straks det enkelte heatet er gjennomført noteres tiden på kortene. Når alle svømmere har vært gjennom første svømmeart blir det en kort pause for å sortere alle kortene etter øvelsen for dagens andre svømmeart. Etterhvert som den enkelte svømmer kommer i mål etter siste distanse og får notert tiden, utleveres diplom, klistermerke og bestemannspremie. Tid, premiering osv. noteres på kortet.

10 Arbeidsfordeling:

For å få en effektiv avvikling av stevnet foreslår vi:

 • To personer til påmelding og premieutdeling / klebing av klistermerker på diplomene.

 • To personer til å sette opp heat og baner og notere tid.

 • En tidtaker for hver bane. En starter som også er tidtakerkoordinator.

 • En stevnespeaker. To personer til kafédrift. En hovedkoordinator for stevnet.

11 Sonesamlinger

Det gjennomføres en sonesamling med tilhørende sonestevne hvert halvår

Sonesamlingene skal om mulig ledes av en kvalifisert hovedtrener. De deltakende klubber bør i tillegg stille med en hjelpetrener hver.

12 Sonemøter, soneleder

Det holdes sonemøter hvor de deltakende klubber innkalles når sonelederen bestemmer det eller når klubbene eller Troms Svømmekrets krever det.

Det holdes et fast sonemøte hver høst ved sesongstart Dette møtet velger soneleder for sesongen, setter opp terminliste og fordeler stevner, fastsetter startkontingent mm

Sonelederens arbeidsoppgaver er å  kontrollere at sonestevnene arrangeres i samsvar med retningslinjene, organisere sonesamlinger, disponere sonekassa, forberede sonemøter og sende rapport til klubbene og Troms svømmekrets om aktiviteten i sesongen.